REDIRECT หน้าเว็บไซต์ด้วย CODE HTML

วิธีดำเนินการตั้งค่า REDIRECT จากหน้าเว็บปัจจุบันของลูกค้าไปยังลิ้งหน้าเว็บไซต์หน้าอื่น

สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนำ CODE HTML ด้านล่างนำไปใส่ในไฟล์ index.html

แล้วเปลี่ยนตัว www.yourname.com เป็นลิ้งเว็บที่ต้องการให้ REDIRECT ไป
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=https://www.yourname.com"></head>
</html>

  • REDIRECT, HTML, REDIRECT หน้าเว็บด้วย CODE HTML, REDIRECT หน้าเว็บไซต์ด้วย CODE HTML
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน Plesk Webhosting Contraol Panel

ล็อคอินเข้า Control Panel ที่เมนู Ststistiks >> คลิก Summary Report...

การ Deploy Node.js บน Plesk Control Panel

การ Deploy Node.js บน Plesk Control Panel 1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ที่...

การตั้งค่า Backup ข้อมูลบน Plesk Control Panel

การ Back Up Web Site หรือ ก็คือการเก็บสำรองข้อมูลเอาเอาไว้กู้คืน ข้อมูลของท่านบน...

REDIRECT หน้าเว็บไซต์ด้วย CODE PHP

วิธีดำเนินการตั้งค่า REDIRECT จากหน้าเว็บปัจจุบันของลูกค้าไปยังลิ้งหน้าเว็บไซต์หน้าอื่น...