Viewing articles tagged 'REDIRECT'

 REDIRECT หน้าเว็บไซต์ด้วย CODE HTML

วิธีดำเนินการตั้งค่า REDIRECT...

 REDIRECT หน้าเว็บไซต์ด้วย CODE PHP

วิธีดำเนินการตั้งค่า REDIRECT จากหน้าเว็บปัจจุบันของลูกค้าไปยังลิ้งหน้าเว็บไซต์หน้าอื่น...