การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

1.1 การใช้ภาษาไทยกับ UTF-8

การใช้ UTF-8 ในส่วนของ Collection นั้นในส่วนของฐานข้อมูล การสร้างตารางหรือแม้แต่ฟิวส์ให้ใช้เป็น UTF-8 และในการ Import หรือ Export ข้อมูลก็จะต้องใช้เป็น UTF-8 เช่นเดียวกันครับ ตามรูปตัวอย่างครับ


การกำหนด Collation ของตารางการกำหนด Collation ของฟิวส์การกำหนด Collation ในส่วนของการ Import หรือ Export
1.2 การกำหนด Header ในเว็บไซต์ให้ใช้เป็น UTF-8

      
<head>
                   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
                   <title>Knowledgebase / การใช้ภาษาไทยกับ TIS-620</title>   
        </head>

1.3 การกำหนดในส่วนของการ Connection Database

- กรณีที่กำหนด Collation เป็น utf-8 ให้ใช้
      $myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET NAMES UTF8");

- กรณีที่กำหนด Collation อื่น ๆ ให้ใช้
     
$myConnect = mysql_connect("localhost","root","password") or die("Error Connect to Database");
      $myDB = mysql_select_db("database_name");
      mysql_query("SET character_set_results=utf8");
      mysql_query("SET character_set_client=utf8");
      mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

สามารถใช้ภาษา ASP, ASP.NET หรือ JSP กับไชโย โฮสติ้งได้หรือไม่

ไชโย โฮสติ้งของเรามีระบบรองรับให้ลูกค้าสามารถใช้ ASP และ JSP ได้ทั้ง 2 ระบบ (Linux & Windows)...

วิธีการเพิ่มเวลาในการ execut php scripts (max_execution_time) ทำอย่างไร?

วิธีการเพิ่มเวลาในการ execut php scripts (max_execution_time) ทำอย่างไร? วิธีนี้สำหรับ server...

เมื่อเกิด error Ms Sql 2008 >>The server principal "username" is not able to access the database "databasename" under the current security context. (Microsoft SQL Server, Error: 916)

The server principal “username” is not able to access the database “databasename” under the...

การเปลี่ยน permission file ของ hosting server linux

1 เข้า FTP แล้วใส่ username และ password เพื่อทำการ login เข้า FTP 2. ให้คุณคลิกขวาที่...

ใช้งาน asp.net แล้วหน้าเว็ป error ว่า add assembly="MySql.Data, Version=5.1.6.0, Culture=neutral แก้ยังไง

ถ้าใช้งาน asp.net แล้ว error เกี่ยวกับ mysql.data แสดงว่าตัว code มีการติดต่อกับ mysql...